Què hem proposat i aconseguit en Habitatge i Urbanisme?

Habitatge

Hem proposat i aconseguit:

L’objectiu del nostre grup ha estat: Ampliar el parc d’habitatge públic mitjançant (compra d’habitatge, rehabilitació d’habitatges per lloguer social, adquisició per tempteig i retracte, fomentar cooperativisme amb la cessió d’un solar per un projecte pilot, etc.)

 • Invertir 1 milió d’euros per ampliar el parc d’habitatge (a dia d’avui s’ha comprar 1 pis i 1 bloc de pisos, tot i que s’ha hagut d’esperar 1 any per fer-ho).
 • Posar multes als bancs per la tinença d’habitatges buits mitjançant l’aplicació de la llei vigent 18/2007, obrint expedients sancionadors als grans tenidors d’habitatges que especulin al municipi amb un parc d’habitatge buit (s’han posat unes 6 multes, insuficients)
 • La creació d’una subvenció de lloguer amb dos línies: per ajudar amb l’entrada de l’habitatge i per suportar el 20% del lloguer mensual.
 • Un projecte per explorar la viabilitat de la cessió de terrenys per a cooperatives de cessió d’ús d’habitatge mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació
 • La creació del programa de la borsa de Mediació per lloguer assequible i la captació de pisos per l’Ajuntament.
 • Demanar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya actuï com a eina de mediació entre grans tenidors que acumulen habitatges buits i les administracions locals per tal de facilitar la signatura de convenis de cessió d’habitatges als municipis per tal d’ampliar els parcs d’habitatge de lloguer social locals.
 • Ampliar els trams de les rendes per fer més accessible encara el lloguer social en l’oferta de l’escala C del Parc Central (en el 2016 es va fer)

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Fer servir l’article 2.1 de la Llei d’expropiació forçosa per procedir a expropiar forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016. I així usar la legalitat per aconseguir forçar oferir lloguer social en un pis buit d’una entitat bancària (durant en un màxim de 10 anys).  (Tot i que ara el govern es planteja explorar aquesta via, però a dia d’avui no en sabem res)
 • La construcció d’habitatge destinat per a lloguer públic.
 • Acabar l’escala A de pisos del Parc Central (Està en tramitació, però 4 anys després encara no s’ha engegat)
 • Estudiar les repercussions d’un comptador solidari
 • Realitzar un cens de pisos okupats per tenir un seguiment de les famílies

Urbanisme

Hem proposat i aconseguit:

 • Millora de la xarxa de clavegueram (encara en falten moltes passes)
 • Millora de la xarxa d’enllumenat públic (malgrat això és molt baixa l’actuació)
 • Millora de la xarxa d’abastament d’aigua (estàvem amb unes pèrdues del 40% el 2017)
 • Lluitar contra el projecte especulatiu de Decathlon
 • Concentracions per reinvindicar la inversió en l’enllumenat públic i la deixadessa de l’Ajuntament (concentració “Mai més sense llum”)

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Creació d’una comissió d’estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats a l’Ajuntament de St.P.Ribes.

Urbanitzacions

Hem proposat i aconseguit:

 • Proposta del veïnatge de Can Lloses per l’acondicionament de carrers en el pressupost de 2017.

Hem proposat, però encara el Govern no ho ha executat:

 • Desfibril·ladors a les urbanitzacions (a dia d’avui no s’ha portat a terme)
 • OAC mòbil (a dia d’avui no s’ha portat a terme)

Mocions

Des de l’inici de legislatura el Ple de Juliol de 2015 fins el Ple de Gener de  2019 hem portat o participat en diferents mocions en relació als temes que avui es treballen, demostrant que no hem vingut per quedar-nos de braços creuats. Totes les mocions han estat aprovades..

2016

Març

 • Moció que presenta el Grup Municipal FEM POBLE, sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització.

Maig

 • Moció Fem Poble i UM9-CUP per a la creació d’una comissió d’estudi per a la municipalització dels serveis públics externalitzats a l’Ajuntament de St.P.Ribes.

Setembre

 • Moció per la creació d’una comissió de seguiment de les obres de la casa de la Vila i del conjunt d’inversions pressupostades en el Pla de Reactivació presentada per Ciu-Via, Um9-CUP, Fem Poble i ERC.

2017

Gener

 • Moció de suport a les persones afectades per les clàusules sòl presentada per PSC, CIU-VIA, ERC, UM9-CUP i Fem Poble.

Juny

 • Moció que presenta el grup municipal Fem Poble per a sol·licitar els bens immatriculats per la jerarquia catòlica.

2018

Febrer

 • Moció que presenta PDeCAT-VIA i que s’adhereixen la resta de grups municipals per la viabilitat del procés d’urbanització de Can Lloses-Can Marcer.